Bærekraft

Bærekraft utvikling handler om både Klima/ Miljø, Økonomiske og Sosiale forhold.

FN definerer bærekraftig utvikling som:

utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.
Byggfornying AS bruker følgende definisjon om bærekraft:
Bærekraftig utvikling innen bygg er å ta vare på og transformere den eksisterende bygningsmassen, ikke rive og bygge nytt. De mest bærekraftige eiendommene er de som allerede er bygget.

Eksisterende eiendommer med energiklasse A og B er mest attraktive for leietakere og investorer.

Bærekraftige bygg gir eier økt annenhåndsverdi, utleie attraktivitet og gir mulighet for grønne lån.

Bærekraftig bygg gir bruker økonomisk verdi knyttet til arealeffektivitet, lave driftskostnader, høy bruksverdi og sosiale kvaliteter.

Ved å utvikle bærekraftige bygg innebærer dette at man sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikrer rett avkastning for eier og samtidig bidrar til å nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

For å oppnå høy bruksverdi må bygg bidra til trivsel, helse og produktivitet. Å tilrettelegge for miljøvennlig transport, slik som gode garderobe- og sykkel fasiliteter øker både bruksverdien og reduserer miljøbelastningen.

Driftskostnader reduseres ved å bygge og drifte energi-økonomisk, samt å velge varige løsninger av høy kvalitet.

FN sine bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål.

Byggfornying har valgt å fokusere på 3 mål, der vi har valgt ut 1 delmål på hver.

7 - REN ENERGI TIL ALLE

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Under FNs bærekraftsmål 7 har vi valgt å fokusere på delmål 7.2.

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

- Foreslå til kunder løsninger på fasade og tak som utnytter energien i solen på eksisterende bygg, for å øke andelen fornybar energi.

- Tilby energimerking av bygg for våre kunder og dermed kunne foreslå fokus på fornybar energi som ENØK tiltak.

11 - BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Under FNs bærekraftsmål 11 har vi valgt å fokusere på delmål 11.6

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

- Øke sorteringsgraden på våre byggeplasser til minst 70% allerede i dag.

- Sortere avfall på kontoret

12 – ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Under FNs bærekraftsmål 12 har vi valgt å fokusere på delmål 12.5

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

- Motivere til gjenbruk av eksisterende bygg istedenfor å rive og bygge nytt

- Alltid tilstrebe ombruk av noe material på våre prosjekt

- Foreslå til våre kunder å bruke ombruks bedrifter som f. eks Hubben ved innkjøp av innredning.

- Tenke økonomisk bærekraft ved innkjøp av innredning og utstyr til kontoret.

- Unngå bruk og kast mentalitet